TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
BOŻENA CHODYCZKO
telefon 602- 65-77-55
e-mail: bozenachodyczko@gmail.com
Tłumaczenia Poświadczone
Tłumaczenia Zwykłe
Nauczanie
Cennik
Kontakt
TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (ZWANE POTOCZNIE PRZYSIĘGŁYMI) USTNE I PISEMNE JĘZYK UKRAIŃSKI

Tłumaczenia wymagające poświadczenia tłumacza, posiadającego specjalne uprawnienia tłumacza przysięgłego, zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem:

TP/2303/06.

Specyfika tłumaczenia uwierzytelnionego polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym: pieczęcie, dopiski, odnośniki itp. zgodnie z przepisami o tłumaczeniach poświadczonych, a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego tzn. uprawnionego do wykonywania tłumaczeń wymaganych najczęściej przez urzędy.

Dokumentem źródłowym dla tego rodzaju tłumaczeń są oryginały dokumentów, a jeśli Klient nie przekazuje do przetłumaczenia oryginału, lecz tylko kopię, to musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie zawartym w tłumaczeniu poświadczonym. Po zakończeniu tłumaczenia Klient otrzymuje z powrotem wszystkie oryginały dokumentów.

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (poświadczone): umowy handlowe, umowy o zachowaniu poufności, pisma urzędowe, odpisy, deklaracje zgodności, umowy o pracę, faktury, sprawozdania finansowe, dokumenty bankowe, audyty, dokumentacja przetargowa, dokumentacja sądowa, akty notarialne, pełnomocnictwa, testamenty, statuty ustawy, dokumentacja celna, deklaracje podatkowe, postanowienia sądu, akty oskarżenia, wyroki sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, akty urodzenia, akty małżeństwa, dyplomy, świadectwa szkolne, maturalne, świadectwa pracy, tytuły zawodowe, świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, indeksy, karty przebiegu studiów, prawa jazdy, dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy kupna/sprzedaży, karty pojazdu) zaświadczenia o niekaralności, polisy ubezpieczeniowe, podstawowe dokumenty firmowe (zaświadczenie REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US), tytuły własności, wyciągi z banku i inne.

Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego (poświadczonego) to 1125 znaków ze spacjami (ustalono urzędowo).

Jedna strona tłumaczenia zwykłego lub specjalistycznego to 1800 znaków ze spacjami.

Każda rozpoczęta strona traktowana jest jako jedna strona.

Wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne, zwykłe i uwierzytelnione (poświadczone) w zakresie języka ukraińskiego oraz tłumaczenie zwykłe w zakresie języka angielskiego.

Stosuję stawki urzędowe czyli najniższe, nie pobierając żadnych dodatkowych prowizji.
O Mnie