TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
BOŻENA CHODYCZKO
telefon 602- 65-77-55
e-mail: bozenachodyczko@gmail.com
Tłumaczenia Zwykłe
Cennik
Nauczanie
Kontakt
TŁUMACZENIA ZWYKŁE (NIEUWIERZYTELNIONE) USTNE I PISEMNE JĘZYKI: UKRAIŃSKI ORAZ ANGIELSKI

TŁUMACZENIA PISEMNE:

Są to tłumaczenia tekstów dostarczonych lub wskazanych przez Klienta, które opracowane są w dowolnej formie pisemnej. Dla poprawnego tłumaczenia tłumacz powinien od początku pracy dysponować całością tekstu.

Efektem pracy tłumacza jest w tym przypadku tekst w innym języku, który wiernie odpowiada oryginałowi. Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Z drugiej strony nie wolno mu "tworzyć nowego tekstu" przez dodawanie treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.

Jednostką rozliczeniową pomiędzy Klientem a tłumaczem jest tzw. strona rozliczeniowa tzn. 1800 znaków ze spacjami. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi.

Ocena ilości znaków tłumaczenia, a tym samym ilości stron umownych do rozliczenia z Klientem przed, a nawet w trakcie tłumaczenia jest bardzo trudna i może być dokonana na prośbę Klienta tylko z bardzo dużym przybliżeniem. To jest powodem, że przedmiotem Umowy na tłumaczenie tekstu zawieranej z Klientem jest zawsze cena za jedną stronę umowną.Ostateczna ilość znaków i stron tłumaczenia jest znana dopiero w chwili jego ostatecznego zakończenia i ta ilość jest rozliczana z Klientem.

Tłumacz jest zobowiązany wykazać Klientowi, że rozliczana ilość stron jest właściwa. Obecnie jest to bardzo łatwe, gdyż najpopularniejszy edytor tekstów Word w każdej wersji umożliwia bezpośredni odczyt ilości znaków ze spacją każdego pliku tekstowego (pola tekstowe dolicza się osobno).

Przykładowe dokumenty ekonomiczno-prawne:oferty handlowe, kontrakty, raporty, business plany, korespondencja handlowa, dokumentacja przetargowa, materiały marketingowe, deklaracje zgodności, umowy o zachowaniu poufności, normy, patenty, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy, sprawozdania finansowe, audyty, dokumenty bankowe, informacje o działalności firmy, strategie marketingowe, deklaracje podatkowe, postanowienia sądu, akty oskarżenia, wyroki sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych.

TŁUMACZENIA USTNE:

Tłumaczenia ustne,które wykonuję, to tłumaczenia konsekutywne(bez kabiny, stosowane podczas konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych itp. - osoba mówiąca robi przerwę co kilka zdań, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie).

Tłumaczenia ustne mogą też być tłumaczeniami przysięgłymi. Mają one miejsce wszędzie tam, gdzie cudzoziemiec staje przed urzędnikiem państwowym np. u notariuszy, na policji, w sądach, urzędach stanu cywilnego.

Warunki pracy i wynagrodzenia w przypadku tłumaczeń ustnych są również specjalnie określone, tzn. czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się.

Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza, Klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza.

Rozliczanie tłumaczeń ustnych odbywa się na podstawie 4-godzinnych bloków.
O Mnie
Tłumaczenia Poświadczone